خودرو پراید SE 151 مدل 98 دارم و بیش از سه هفته است بعد از روشن شدن خودرویم، دورموتور مانند قبل پایین‌تر از هزار قرار نمی‌گیرد و مرتب نوسان داشته و خودرو تمایل به‌خاموش شدن دارد

خودرو پراید SE 151 مدل 98 دارم و بیش از سه هفته است بعد از روشن شدن خودرویم، دورموتور مانند قبل پایین‌تر از هزار قرار نمی‌گیرد و مرتب نوسان داشته و خودرو تمایل به‌خاموش شدن دارد – اخبار خودرو<br />

منبع