خودرو دوو ماتیز دارم و مدتی است به‌طور ناگهانی خودرویم به‌طرفین منحرف می‌شود. علت چیست؟

به گزارش «اخبار خودرو»،چنین مشکلی می‌تواند دو علت عمده داشته باشد. نخست‌این‌که ممکن است سیستم فرمان خودرو شما لقی زیادی داشته باشد که برای رفع چنین مشکلی باید سیستم فرمان خودرو تعمیر و تنظیم شود. همچنین احتمال دارد سیستم تعلیق عقب خودرو شما معیوب شده باشد و چنین مشکلی را در حرکت ایجاد ‌کند که برای رفع این مشکل باید سیستم تعلیق عقب خودرو شما بررسی و تعمیر شود. از طرفی باید سیستم ترمز خودرو شما نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا محور جلو خودرو شما دارای سیستم ترمز دیسکی است. با توجه به‌ماهیت این سیستم ترمز، اگر تاب یا هرگونه مشکلی برای دیسک‌های ترمز ایجاد شده باشد، می‌تواند خودرو را به‌طرفین منحرف کند. بنابراین باید سیستم ترمز محور جلو خودرو شما نیز بررسی شود. در این صورت ممکن است هر دو دیسک ترمز تاب برداشته و سبب انحراف خودرو به‌طرفین شده باشند.منبع