چه‌عواملی سبب تعویض سرسیلندر خودرو می‌شوند و چرا بسیاری از تعمیرکاران تعویض سرسیلندر را پیشنهاد می‌کنند؟

به گزارش «اخبار خودرو»،سرسیلندر و واشرسرسیلندر قطعاتی هستندکه همواره در معرض تنش‌های حرارتی قرار دارند؛ بنابراین زمانی که خودرو جوش می‌آورد، این قطعات تاب بر می‌دارند. همین مورد می‌تواند سبب تعویض این قطعات شود. همچنین درصورتی که سرسیلندر دچار ترک شده باشد، باید تعویض شود و گاهی نیز در اثر کاهش فشار روغن، سایش قطعات مکانیکی روی سرسیلندر افزایش می‌یابد و در این مورد نیز، نیاز به‌تعویض وجود دارد. درپاسخ به‌قسمت دوم سوال شما باید گفت عمدتا این پیشنهاد به‌دلیل کاهش هزینه‌های تعمیر و عدم‌خرابی دوباره پس از تعمیر این قطعه به‌مالکان داده می‌شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تعویض واشرسرسیلندر تنها به‌دلیل عدم‌نگهداری صحیح مالک از خودرو و درنهایت عدم‌تعویض قطعات مصرفی مهم اتفاق می‌افتد و با توجه به‌این‌که به‌فصل سرد سال نزدیک می‌شویم، لازم است سطح آب رادیاتور و سطح روغن‌موتور به‌صورت مرتب کنترل شوند تا همواره درسطح استاندارد قرار داشته باشند. بر این اساس اگر مالکان خودروها به‌سطح آب رادیاتور و روغن‌موتور توجه ویژه داشته باشند، هرگز خودرویی که از آن استفاده می‌کنند، نیازی به‌تعویض واشرسرسیلندر نخواهد داشت.منبع