چرا در خودروهایی که مجهز به دیفرانسیل جلو هستند، خرابی سیستم تعلیق در بخش جلو بیشتر از خودروهایی است که دیفرانسیل‌عقب بوده یا دو دیفرانسیل هستند؟


چرا در خودروهایی که مجهز به دیفرانسیل جلو هستند، خرابی سیستم تعلیق در بخش جلو بیشتر از خودروهایی است که دیفرانسیل‌عقب بوده یا دو دیفرانسیل هستند؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع