موتورسیکلت زونتس 250S دارم و مدتی است هنگام استارت زدن و پس از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌کیلومتر روشن شده و خاموش نمی‌شودموتورسیکلت زونتس 250S دارم و مدتی است هنگام استارت زدن و پس از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌کیلومتر روشن شده و خاموش نمی‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع