موتورسیکلت بنللی 250 سی‌سی تک‌سیلندر دارم و پس از روشن شدن موتور، چراغ‌چک آن به‌صورت یکنواخت روشن می‌ماند و گاهی نیز آهسته به‌صورت چشمک‌زن روشن و خاموش می‌شود

موتورسیکلت بنللی 250 سی‌سی تک‌سیلندر دارم و پس از روشن شدن موتور، چراغ‌چک آن به‌صورت یکنواخت روشن می‌ماند و گاهی نیز آهسته به‌صورت چشمک‌زن روشن و خاموش می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع