مشکل جدی در اجرای «راننده‌ محوری» بیمه شخص ثالث‌

حال باید دید در این رابطه بیمه‌مرکزی و شورای عالی بیمه چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که اجرای راننده‌محوری بیمه شخص‌ثالث می تواند یک نوآوری در بازار بیمه‌ای کشور باشد و درآمد شرکت‌های را با افزایش روبه‌رو کند.منبع

یکی از مشکلات اساسی در اجرای راننده‌ محوری بیمه شخص‌ ثالث ، بیمه‌نامه‌هایی هستند که برای ارگان‌ها و سازمان‌ها صادر می‌شوند زیرا شناسنامه مالکیت خودرو متعلق به یک سازمان است، ولی افراد متفاوت از یک وسیله‌نقلیه استفاده می کنند.

در این شرایط مشخص نیست در زمان وقوع تخلف چه کسی پشت فرمان بوده، بنابراین امکان تخصیص تخلفات به رانندگانی که از وسایل نقلیه‌ای استفاده می‌کنند که مالکیتی نسبت‌به آن ندارند، وجود ندارد.