رشد قیمت سهام شرکت‌ های بیمه‌ ای در بورس

بر این اساس روز یکشنبه بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه تعاون با کاهش ۴.۵۵ رصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد بیمه آرمان بود که ۰.۱۴درصد ریخت. از سوی‌دیگر بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد بیمه‌دانا با افزایش ۵.۹۳درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بیمه‌های پارسیان و اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳درصد رسید.

همچنین بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه سرمد با افزایش ۲.۰۴درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بیمه میهن با افزایش ۰.۱درصد رسید. این درحالی است که روز گذشته از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵شرکت سبزپوش شدند.منبع