رشد قیمت سهام شرکت‌ های بیمه‌ ای در بورس

همچنین بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه سرمد با افزایش ۲.۰۴درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بیمه میهن با افزایش ۰.۱درصد رسید. این درحالی است که روز گذشته از ۲۶ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵شرکت سبزپوش شدند.منبع

بر این اساس روز یکشنبه بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد بیمه تعاون با کاهش ۴.۵۵ رصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد بیمه آرمان بود که ۰.۱۴درصد ریخت. از سوی‌دیگر بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد بیمه‌دانا با افزایش ۵.۹۳درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بیمه‌های پارسیان و اتکایی امین با افزایش ۰.۰۳درصد رسید.