در بسیاری از مقالات خودرویی خواندم که امکان بهبود میدان دید توسط چراغ‌ خودرو وجود دارد. آیا با بزرگ کردن کاسه‌چراغ خودرو می‌توان میدان دید را نیز افزایش داد؟


در بسیاری از مقالات خودرویی خواندم که امکان بهبود میدان دید توسط چراغ‌ خودرو وجود دارد. آیا با بزرگ کردن کاسه‌چراغ خودرو می‌توان میدان دید را نیز افزایش داد؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع