خودرو کیا ریو مدل 88 دارم و حدود دو هفته است خودرویم در دورهای پایین خاموش می‌شود و اگر ترمز بگیرم، لرزش بسیاری را حس می‌کنم. علت چیست؟


خودرو کیا ریو مدل 88 دارم و حدود دو هفته است خودرویم در دورهای پایین خاموش می‌شود و اگر ترمز بگیرم، لرزش بسیاری را حس می‌کنم. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع