خودرو کیا اپتیما 2013 دارم و مدتی است احساس می‌کنم دنده‌های خودرو به‌خصوص زمانی که دورموتور پایین است و گاز چندانی نمی‌دهم، به‌خوبی تعویض نمی‌شود. علت چیست؟


خودرو کیا اپتیما 2013 دارم و مدتی است احساس می‌کنم دنده‌های خودرو به‌خصوص زمانی که دورموتور پایین است و گاز چندانی نمی‌دهم، به‌خوبی تعویض نمی‌شود. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع