خودرو پیکان مدل 73 دارم که حدود یک هفته است در زمان استارت، موتور خودرویم به‌سختی و با چند بار استارت زدن روشن می‌شود. علت چیست؟


خودرو پیکان مدل 73 دارم که حدود یک هفته است در زمان استارت، موتور خودرویم به‌سختی و با چند بار استارت زدن روشن می‌شود. علت چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع