خودرو پژو پارس تی‌یوفایو دارم و حدود یک ماه است هنگام ترمزگیری، خودرویم صدای عجیبی تولید می‌کند؛ طوری که انگار زیر خودرویم به‌مانعی برخورد می‌کند. علت چیست؟


خودرو پژو پارس تی‌یوفایو دارم و حدود یک ماه است هنگام ترمزگیری، خودرویم صدای عجیبی تولید می‌کند؛ طوری که انگار زیر خودرویم به‌مانعی برخورد می‌کند. علت چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع