خودرو پراید مجهز به‌فرمان هیدرولیک دارم و گاهی در زمان روشن بودن کولر خودرو، در پیچ‌هایی که فرمان خودرو را تا انتها می‌چرخانم، خودرو تمایل به‌خاموش شدن دارد. مشکل چیست؟


خودرو پراید مجهز به‌فرمان هیدرولیک دارم و گاهی در زمان روشن بودن کولر خودرو، در پیچ‌هایی که فرمان خودرو را تا انتها می‌چرخانم، خودرو تمایل به‌خاموش شدن دارد. مشکل چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع