خودرو پراید دارم و زمانی که با سرعت پایین روی دست‌اندازها یا سطوح صاف حرکت می‌کنم، صدای جیرجیر از قسمت جلویی خودرو به‌گوش می‌رسد و اتاق خودرو کوبش دارد. علت چیست؟


خودرو پراید دارم و زمانی که با سرعت پایین روی دست‌اندازها یا سطوح صاف حرکت می‌کنم، صدای جیرجیر از قسمت جلویی خودرو به‌گوش می‌رسد و اتاق خودرو کوبش دارد. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع