خودرو هیوندای الانترا دارم و مدتی پیش در یکی از شهرهای جنوبی لنت‌ترمز آن را تعویض کردم. پس از آن در زمان ترمزگیری و بعد از مدتی در زمان حرکت صدای غیرعادی از خودرو به‌گوش می‌رسید


خودرو هیوندای الانترا دارم و مدتی پیش در یکی از شهرهای جنوبی لنت‌ترمز آن را تعویض کردم. پس از آن در زمان ترمزگیری و بعد از مدتی در زمان حرکت صدای غیرعادی از خودرو به‌گوش می‌رسید – اخبار خودرو<br />

منبع