خودرو رانا مدل 96 دارم و چندروز قبل برای دریافت برگه معاینه‌فنی به‌یک مرکز معاینه‌فنی مراجعه کردم. این درحالی است که مدتی پیش از مکمل سوخت در خودرویم استفاده کردم

خودرو رانا مدل 96 دارم و چندروز قبل برای دریافت برگه معاینه‌فنی به‌یک مرکز معاینه‌فنی مراجعه کردم. این درحالی است که مدتی پیش از مکمل سوخت در خودرویم استفاده کردم – اخبار خودرو<br />

منبع