خاطرات مسئول پیشین دفتر سیاسی سپاه از تشکیل سپاه، خداحافظی عرب سرخی پس از حکم امام، علت شکست در فاو، انتخابات 76 و…

عزلتی مقدم قصه ای را شرح می دهد که منجر به خروجش از این کمیسیون شد.

او می گوید: «حسین الله کرم از علی اکبر ناطق نوری دفاع می کرد و فریدون وردی نژاد از سیدمحمد خاتمی.

مشروح بخش دوم مصاحبه با سردار عزلتی مقدم در پی می آید: آقای عزلتی مقدم، در جلسه قبل در ارتباط با مسائل جنگ به گفت و گو نشستیم.منبع

جماران در جلسه ای دیگر با وی، در ارتباط با چرایی و چگونگی تشکیل سپاه پاسداران به گفت و گو نشسته است.

– گفت و گوی جماران با سردار محمد عزلتی مقدم معاون پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران منتشر شد.

او می گوید: حسین الله کرم از علی اکبر ناطق نوری دفاع می کرد و فریدون وردی نژاد از سیدمحمد خاتمی.

پرونده هر دوی این افراد به کمیسیون رفت و قرار شد که آن دو از سپاه اخراج شوند .

در ادامه داستان عزلتی مقدم به جای آنکه الله کرم و وردی نژاد از سپاه اخراج شوند وی از کمیسیون برکنار شد.

عزلتی مقدم در هشت سال (از سال 68 تا 76) عضو کمیسیون پیگیری فرامین امام و رهبری بوده است که وظیفه آن جلوگیری از دخالت سپاه در جناحی و انتخاباتی بوده است.

عزلتی مقدم قصه ای را شرح می دهد که منجر به خروجش از این کمیسیون شد.

در بخشی از این گفت و گو خبرنگار جماران از وی در مورد خاطراتش از انتخابات سال 76 می پرسد.