آیا صحت دارد که می‌گویند با قرار دادن بالشتک روی پشتی صندلی یا نشیمنگاه صندلی خودرو، ایمنی خودرو کاهش می‌یابد و درکل این موضوع ممکن است سبب بروز چه مشکلی شود؟

آیا صحت دارد که می‌گویند با قرار دادن بالشتک روی پشتی صندلی یا نشیمنگاه صندلی خودرو، ایمنی خودرو کاهش می‌یابد و درکل این موضوع ممکن است سبب بروز چه مشکلی شود؟ – اخبار خودرو<br />

منبع