آیا بزرگ شدن کاسه‌ چراغ خودروها می‌تواند در گسترش ‌میدان دید راننده تاثیرگذار باشد و چرا برای این مساله چراغ‌های خودرو را بزرگ طراحی نمی‌کنند؟

آیا بزرگ شدن کاسه‌ چراغ خودروها می‌تواند در گسترش ‌میدان دید راننده تاثیرگذار باشد و چرا برای این مساله چراغ‌های خودرو را بزرگ طراحی نمی‌کنند؟ – اخبار خودرو<br />

منبع